[Scala] sort(ソート)&reverse(リバース) 昇順&逆順

移転しました。

文字列ソート

var a = List("Steve", "Tom", "John", "Bob")
    .sort((e1, e2) => (e1 compareTo e2) < 0)
println(a)
-> List(Bob, John, Steve, Tom)

数値のソート

以下のようなものもソートできる。

var b = List((3.22,"ああ"), (1.21,"ああa"), (8.22,"ああb"), (7.22,"ああc"), (6.22,"ああd"))
       .sort((e1, e2) => (e1 compareTo e2) < 0)
println(b);
-> List((1.21,ああa), (3.22,ああ), (6.22,ああd), (7.22,ああc), (8.22,ああb))

逆順

ついでに逆順も。

var b = List((3.22,"ああ"), (1.21,"ああa"), (8.22,"ああb"), (7.22,"ああc"), (6.22,"ああd"))
       .sort((e1, e2) => (e1 compareTo e2) < 0)
var c = b.reverse
println(c)
-> List((8.22,ああb), (7.22,ああc), (6.22,ああd), (3.22,ああ), (1.21,ああa))